Logga in
Logga in på organisationskonto

Ansvarsfrågor

Här finner du information om dokumentation av delegeringar etc. En bra översikt och kontroll på ansvarsfördelning och arbetsorganisation är en förutsättning för att regelverket kring elinstallationer och arbeten med elektrisk fara ska kunna efterlevas. En bra tumregel är att alla former av delegeringar och ansvarsområden bör vara dokumenterade och att dessa kommuniceras ut i den egna organisationen. I händelse av tillbud kommer myndigheterna bland annat att studera hur ansvaret är fördelat och vilka arbetsuppgifter inom ramen för ansvaret som delegerats. För att det inte ska råda oklarheter eller uppstå missförstånd rekommenderas därför att låta göra alla delegeringar skriftligt.

Delegeringen

En delegering är i princip ett dokument som är upprättat mellan den som lämnar en arbetsuppgift vidare till en kollega och den ”mottagande” kollegan, detta kallas vanligen för att delegera en arbetsuppgift. Det är bara arbetsuppgifter som kan delegeras, ansvaret är normalt redan fastlagt i lagstiftningen. Det är viktigt att delegeringen preciserar på ett entydigt sätt vilka arbetsuppgifter som delegerats, av vem, varför, hur länge och till vem dessa uppgifter har delegerats. Dessutom bör delegeringen alltid innehålla en så kallad återtagandeklausul. Det innebär att den som fått en uppgift delegerad till sig kan återlämna uppgiften om förutsättningar saknas för att sköta arbetsuppgiften på tillfredsställande sätt.

Till vissa ansvarsområden utses någon person, det vanligaste exemplet är behörighetsansvarig. Arbetsgivaren utser en behörighetsansvarig om han inte är behörig installatör själv. Då är det inte fråga om arbetsuppgifter som delegeras utan att utse en ansvarig person, arbetsgivaren personligen kan inte ha behörighetsansvaret utan att själv vara behörig, alltså har han inga arbetsuppgifter för behörighetsansvarig att delegera. Den som utsetts till behörighetsansvarig kan däremot delegera arbetsuppgifter inom ramen för sitt ansvar vidare till någon annan, exempelvis kontrollansvar.

För den som har planer på att införa nya rutiner eller delegeringar rekommenderas AIK-pärmen som EIO ger ut, mer information hittar du på EIO:s hemsida.

Skaffa ett abonnemang och logga in så berättar vi mer!