Logga in
Logga in på organisationskonto

Sammanställning Svensk Standard

Introduktion

I Sverige har vi liksom många andra europeiska länder alltmer övergått till att arbeta enligt standard, vanligen svensk eller europeisk. Standarderna som tillämpas är ofta, men inte alltid, harmoniserade med EU och eventuellt även övriga världen.

Kraftig förenklat kan man säga att Sverige i många fall väljer att följa samma regler som gäller inom Europa. En orsak till samarbetet över nationsgränserna är det så kallade EES-avtalet som underlättar för marknaden att bedriva gränsöverskridande handel med varor och tjänster. Inom den europeiska standardiseringen ansvarar CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) för de elstandarder som utarbetas. Ofta baseras europeiska standarder och harmoniseringsdokument i grunden på IEC-standard som utarbetas på global nivå av IEC (International Electric Comission). IEC verkar dock inte i hela världen vilket kan vara bra att känna till för den som har planer på att arbeta internationellt.

Harmoniseringsdokumenten fungerar som den sammanhållande länken mellan ländernas standardisering, med dessa dokument utarbetar varje nation en nationell standard som inte strider med harmoniseringsdokumenten. Nationell standard kan däremot ställa andra krav som inte är i konflikt med harmoniseringsdokumenten. I Sverige bedrivs bara begränsad standardisering på nationell nivå, ett mindre antal nationella standarder utan europeisk motsvarighet underhålls vid behov. Gemensamt för merparten av de nationella standarderna är att det saknas europeisk samsyn eller ett litet internationellt intresse för det ämnesområde som standarden avser.

Standardens utseende och disposition är, vilket kan tyckas logiskt, också i princip standardiserat. De flesta standarder börjar med en inledande del 1 där standardens omfattning behandlas, här förklaras vad standarden täcker in respektive inte täcker in. I vissa standarder ges också förslag på vad den, i brist på annat, kan användas till utöver det som den uttryckligen utarbetats för. (Se exempelvis SS-EN 50 110-1).

I del 2 är merparten av de termer och begrepp som är centrala för standarden uppräknade och förklarade. Därefter kommer själva innehållet och hänvisningar till andra standarder. Det är vanligt att en standard hänvisar vidare till en mängd andra standarder, därför kan det tyvärr kännas svårt att få en helhetsbild av alla krav och anvisningar.

I nedanstående uppställning finner du några av de viktigaste standarderna på elområdet som kan vara bra att känna till.

Elsäkerhet

SS 436 40 00 – Elinstallationsreglerna

Täcker val och montering av elmateriel för lågspänning. Här finns merparten av de krav och anvisningar som gäller för ”normal” elinstallation. En del väljer att kalla denna standard för dagens ”blå bok”, en liknelse som inte känns helt aktuell idag.

SS-EN 50 110-1 – Skötsel av elanläggningar

Standarden gäller för skötsel och arbete på elektriska anläggningar, den täcker alla sådana uppgifter på anläggningar för klenspänning, lågspänning och högspänning. I standarden specificeras krav och anvisningar för säker skötsel och arbete på eller nära elektriska anläggningar. De olika arbetsmetoderna utan, nära eller med spänning förklaras också liksom hur organisationen på arbetsplatsen kan vara utformad.

SS 421 01 01 – Starkströmsanläggningar med nominell spänning över 1kV

Högspänningsanläggningar omfattas inte av elinstallationsreglerna och kräver således en egen standard eftersom föreskrifterna numera är ramföreskrifter. I standarden förklaras hur en högspänningsanläggning för växelström ska placeras och utformas för säker och god funktion samt betjäning.

SS 424 14 02,03,04,05,06

Standarderna behandlar i huvudsak hur utlösningsvillkoret kan uppfyllas med olika skyddstyper såsom effektbrytare, dvärgbrytare och säkringar. Dessa standarder är därför relevanta för den som vill fördjupa sig inom kabeldimensionering.

Belysning

SS-EN 1838 Nödbelysning

Standarden förklarar vilka krav som gäller för belysningsnivåer inom olika lokaliteter och rumsytor. Särskilda krav på högriskanläggningar, belysning vid brandredskap, första-hjälpenkit och utrymningsvägar mm sammanställs också.

SS-EN 50 172 Anläggningar för utrymmningsbelysning

I standarden förklaras hur anläggningar för utrymningsbelysning ska vara uppbyggda. Här handlar det framförallt om vägledande markeringar, provning och skötsel av armaturerna.

SS-EN 12464-1 Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser…

I standarden ställs krav på hur belysning ska utformas med avseende på bländning och ljusnivåer. I Sverige tillämpas ofta standarden genom de tabeller som sammanställts i ljuskulturs publikation ”Ljus och rum”. Många belysningsplanerare och ljusberäkningar grundar sitt arbete på denna standard.

Säkerhetssystem

SS-EN 54

I standarden, som består av en mängd olika delar, sammanställs krav på brandlarmanläggningar och dess ingående komponenter. Många komponenter provas idag för att uppfylla tillämpliga delar av SS-EN 54. Vissa tillverkare har valt att låta SS-EN 54-överensstämmelse ersätta SBSC-intyg.

SS-EN 50 131 Larmsystem – Inbrottslarm

Standarden som är en europeisk standard ställer krav på inbrottslarmanläggningar likande de krav som ställs på brandlarm i SS-54.

Maskiner

SS-EN 60 204-1 Maskiners elutrustning

Omfattar maskiners elutrustning såsom nödstoppskretsar, dokumentation och betjäning men också färgkodningar och operatörsgränssnitt.

Tele/data

SS-EN 50 173 Fastighetsnät för informationsöverföring

Standarden täcker med sina olika delar de viktigaste delarna av fastighetsnät i olika byggnadstyper.

Kopplingsutrustningar

SS-EN 60 439-1 Kopplingsutrustningar för högst 1000V …

Standarden täcker utformning av typprovade kopplingsutrustningar av många olika typer såsom centraler, apparatskåp och kopplingsutrustningar på fartyg etc. Här kan läsaren få tips om hur en central kan provas och vilka krav som gäller för bland annat märkning, temperaturstegring och omgivande förhållanden.

Planering och dokumentation

SS 424 14 37 Kabelförläggning i mark

Standarden förklarar vilka krav som ställs på kraftkabelförläggning i mark liksom samförläggning med andra kabeltyper. Här redovisas också åtgärder vid korsning av bland annat vägar, järnvägar och sjötrafikleder.

SS 424 14 38 Kabelförläggning i byggnader

I standarden ges anvisningar om hur kablar ska förläggas inom byggnad och omfattar i första hand kraftkabel men även telekablar av olika slag behandlas. Tips vid förläggning inom byggnadsdelar och kabelgenomföringar finns också i viss utsträckning.

SS-EN 61346-1 Struktureringsprinciper och referensbeteckningar

Standarden förklarar hur den moderna struktureringen av hela installationssystem i en anläggning kan utföras och hur olika bokstäver i referensbeteckning kan tolkas.

SS-EN 61082 Dokumentation…

Standardens olika delar förklarar hur olika dokument kan användas för dokumentation av elektriska anläggningar.

SS 455 12 00 Registrering för tele- och datanät…

Standarden ger råd och exempel samt blanketter för registrering av telesystem. Standarden är upphävd men används flitigt i branschen fortfarande och kommer troligen att vara värd att känna till under överskådlig framtid, inte minst vid underhåll och utökningar i befintliga anläggningar.

SS 455 12 01 Dokumentation av teletekniska anläggningar…

Denna nya standardserie ersätter SS 455 12 00 men har mött visst motstånd i branschen. I denna modernare variant av teleregistrering används strukturer och aspekter för att dokumentera anläggningen utifrån placering, funktion eller montage. Struktureringssystemet liknar det som används på kraftsidan ibland annat
SS-EN 61 346-1

 

Obs!

Naturligtvis är det omöjligt att räkna upp alla standarder inom olika områden. Ovanstående exempel är några av de mest frekvent använda standarderna, i synnerhet för installationer inom fastigheter och lättare industri.

Skaffa ett abonnemang och logga in så berättar vi mer!