Logga in
Logga in på organisationskonto

Översikt ellagstiftning

Här ges en kortfattad översikt av dagens regelverk för elbranschen. Idag är föreskrifterna för elyrkesmannen relativt tunna, de innehåller i huvudsak övergripande mål och ambitionsnivå. Därutöver finns bara ett fåtal kompletterande särskilda säkerhetskrav kvar, tidigare var föreskrifterna mycket detaljerade och reglerade noga hur en elinstallation skulle utföras. För att regelverket snabbare ska kunna anpassas för nya förhållanden och för att underlätta fri handel med varor och tjänster inom EU och EES har standarisering tagit över mycket av detaljregleringen.

God elsäkerhetsteknisk praxis

Även om det finns såväl lagstiftning som föreskrifter för elyrkesmannen att följa så är det mesta av den konkreta informationen av standardkaraktär idag, i synnerhet vad gäller val och montering av elmateriel. Detta har blivit möjligt genom att etablera begreppet ”God Elsäkerhetsteknisk Praxis” i föreskrifterna, i princip får du utföra elinstallationen hur du vill så länge den uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis. Emellertid har starkströmsföreskrifterna beskrivit hur detta ska uppnås, i de flesta fall innebär det att du ska följa de särskilda säkerhetskraven i föreskrifterna och därutöver tillämplig svensk standard. Detta synsätt har aktualiserat standarder som en viktig del i de normer som branschen har att följa.

Standardiseringsarbetet

I Sverige organiserar man standardiseringen på elområdet genom SEK Svensk Elstandard som är en del av CENELEC (Europas gemensamma standardiseringsorgan). I nationalkommittén finns ett antal tekniska komittér som beslutar och tolkar de svenska standarderna som i sin tur många gånger baseras på europeiska eller internationella förlagor i form av harmoniseringsdokument. Harmoniseringsdokumenten används för att erhålla en europeisk samsyn på hur elinstallationer ska utföras, därefter införlivar de olika länderna standarden med eventuella kompletteringar som inte strider mot harmoniseringsdokumentet. Om det av någon anledning behövs kan enskilda länder ansöka om undantag från krav i harmoniseringsdokumentet, det kan bli aktuellt exempelvis på grund av speciella väderförhållanden eller då nationell lagstiftning ställer andra krav än harmoniseringsdokumentet.

De olika tekniska kommittérna består av representanter från branschen vilket inkluderar såväl myndigheter, SEK och olika branscher inom elteknik. Exempel på deltagare kan vara tillverkare, konsulter och större elinstallationsföretag men också utbildningsleverantörer och andra intressenter.